Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti JUNATI, s.r.o. pre predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom e-shopu na internetovej adrese www.mynlp.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.mynlp.sk je:

Spoločnosť JUNATI, s.r.o., so sídlom Majerníkova 1, 841 05  Bratislava – mestská časť Karlova Ves
IČO: 52 271 315
DIČ: 2120985108
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2940069242/1100, IBAN: SK27 1100 0000 0029 4006 9242
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 136091/B
E-mail: cestazasnom@mynlp.sk
Tel. číslo: +421 918 458 738
Zodpovedná osoba: Renáta Mazúrová

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 5
827 99 Bratislava

Internetová adresa orgánu SOI je www.soi.sk a odkaz https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi smeruje na informácie k alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov. Všetky podrobnosti k možnosti alternatívneho riešenia sporov sú uvedené na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie uvedenej vyššie v texte.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán kupujúceho a spoločnosti JUNATI, s.r.o., so sídlom Majerníkova 1, 841 05  Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 271 315, DIČ: 2120985108, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 136091/B (ďalej len „spoločnosť JUNATI“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.mynlp.sk. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru od spoločnosti JUNATI.
 2.  Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP, nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Základné pojmy

 1. E-Shop je internetový obchod spoločnosti JUNATI umiestnený na internetovej stránke www.mynlp.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou JUNATI na uvedenej stránke.
 2. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu.
 3. Predávajúci je spoločnosť JUNATI, s.r.o., so sídlom Majerníkova 1, 841 05  Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 271 315, DIČ: 2120985108, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 136091/B,
 4. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou JUNATI kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti JUNATI. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania
 6. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
 7. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo (nepovinný údaj), dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a celkovú kúpnu cenu objednaného tovaru.
 8. Tovarom sú podľa týchto obchodných podmienok všetky produkty a služby (tlačené knihy, elektronické publikácie, online kurzy, atď.), ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.mynlp.sk.
 9. Službami sa myslí prezeranie obsahu a vstupovanie do platenej a neplatenej časti elektronického obsahu (online kurzy).

III. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie na portáli www.mynlp.sk,  môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho účtu cez užívateľské rozhranie môže uskutočňovať objednávanie tovarov a služieb a za tieto objednávky sa zaväzuje zaplatiť. 
 2. Pri registrácii do e-shopu www.mynlp.sk a pri objednávaní tovarov a služieb z e-shopu www.mynlp.sk je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Zmenu údajov v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené v zákazníckom účte pri objednávaní tovarov a služieb z e-shopu www.mynlp.sk sú vždy považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Spoločnosť JUNATI všetkým svojim zákazníkom zabezpečí prístupové užívateľské meno a prvé heslo do e-shopu www.mynlp.sk, ktoré si následne kupujúci zmení tak, aby bolo známe iba jemu.  Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o prístupových údajoch k svojmu zákazníckemu účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípadoch, kedy kupujúci svoj zákaznícky účet viac než 2 roky nevyužíva, alebo v prípade, že kupujúci porušil svoje povinnosti z kúpnej zmluvy, vrátane týchto obchodných podmienok.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

IV. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť JUNATI dodá kupujúcemu objednaný tovar alebo službu (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti JUNATI.
 2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti JUNATI. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke www.mynlp.sk a jeho odoslaním cez e-shop.
 3. Objednávka obsahuje vyhlásenie kupujúceho, že:
  • sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami,
  • súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na jeho emailovú adresu,
  • bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku VIII.  týchto VOP a
  • všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 4. Objednávka zaniká:
  • odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti JUNATI,
  • márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
 5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti JUNATI adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť JUNATI potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti JUNATI neznamenajú potvrdenie objednávky.
 6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť JUNATI je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti JUNATI dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
 8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti JUNATI. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť JUNATI povinná prijať.
 9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je sprístupnená.

V. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri každom jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Kúpna cena za objednaný tovar alebo službu je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene Euro.
 2. Všetky ceny tovaru a služieb sú na internetovej stránke www.mynlp.sk  uvádzané ako konečné, vrátane všetkých daní. Spoločnosť JUNATI nie je platcom DPH. Kúpna cena tovaru a služieb zahŕňa aj náklady na poštovné a balné, preto kupujúcemu už náklady na zaslanie alebo dopravu, ani žiadne iné náklady zo strany spoločnosti JUNATI osobitne účtované nebudú.
 3. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu (ďalej len „Celková cena“) spoločnosti JUNATI, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru alebo služby:
  • on-line platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, atď.
  • bankovým prevodom.
 4. Platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a on-line bankových prevodov. Čísla platobných a kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o..
 5. Spoločnosť JUNATI prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje pre prevádzkovateľa spoločnosť GOPAY s.r.o., sídlo Planá 67, 37001 České Budějovice, IČ: 26046768. GOPAY s.r.o.,  poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže užívateľ smerovať priamo na GOPAY s.r.o. prostredníctvom telefonickej linky + 420 840 818 918 (po-pia 08 – 18h) alebo pomocou emailovej podpory na adrese gopay@gopay.cz, či písomne na adresu sídla. Užívateľ sa môže obrátiť aj priamo na poskytovateľa a jeho technickú podporu.
 6. Spoločnosť JUNATI neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť JUNATI obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie.
 7. Za použitie platobnej brány spoločnosti GOPAY s.r.o. spoločnosť JUNATI  neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.
 8. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti JUNATI.
 9. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa článku IV. bod 5 týchto obchodných podmienok.
 10. Na darčeky, ktoré sú predávajúcim poskytované kupujúcemu celkom zdarma, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky. Na poskytnutie darčekov zo strany predávajúceho sa vzťahujú zákonné ustanovenia upravujúce darovaciu zmluvu.

VI. Dodacie podmienky

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu, alebo odoslaný kupujúcemu prostredníctvom doručovateľa – Slovenská pošta, a.s.. Tovar poskytovaný online alebo služba poskytovaná online (digitálny obsah bez hmotného nosiča) bude kupujúcemu sprístupnený zaslaním prístupových údajov k takémuto obsahu.
 2. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 3 dní od pripísania platby  (Celkovej ceny) na účet spoločnosti JUNATI. Predávajúci poskytne prístupové údaje k digitálnemu obsahu do 24 hodín od pripísania platby na účet predávajúceho.
 3. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tom v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.
 4. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci neúčtuje náklady spojené s balením tovaru a prepravné náklady, tieto sú zahrnuté spravidla v cene tovaru. Výnimky musia byť uvedené pri objednávke tovaru a predávajúci potom účtuje náhradu vo výške závislej od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.
 5. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená odovzdaním tovaru kupujúcemu, resp. okamihom keď bol tovar odovzdaný na doručenie do miesta určenia uvedeného v objednávke. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný elektronický obsah je splnená okamihom, keď sú kupujúcemu doručené prístupové údaje k takémuto obsahu kupujúcemu.
 6. Povinnosť dodať tovar poskytovaný online alebo službu poskytovanú online (digitálny obsah bez hmotného nosiča) predávajúci splní v mieste voľby kupujúceho tak, že mu zašle emailom odkaz k stiahnutiu, alebo v rozhraní zákazníckeho účtu umožní stiahnutie/spustenie požadovaného videa alebo iného digitálneho obsahu poskytovaného predávajúcim.
 7. Povinnosť dodať tovar sa považuje za splnenú aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia o zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode a na náklady kupujúceho.
 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne uvedenou adresou kupujúceho. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. 
 9. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení Celkovej kúpnej ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúcemu, alebo bude v listinnej podobe priložená k zásielke tovaru určenej pre kupujúceho.

VII. Zodpovednosť za vady

 1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
 2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou JUNATI a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VIII. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

 1. Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtuje spoločnosť JUNATI žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť JUNATI vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 2. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to v súlade s poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.mynlp.sk.
 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu JUNATI, s.r.o., Majerníkova 1, 841 05  Bratislava – mestská časť Karlova Ves, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu cestazasnom@mynlp.sk
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť JUNATI povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti JUNATI najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 7. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť JUNATI povinná:
  • prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: JUNATI, s.r.o., Majerníkova 1, 841 05  Bratislava – mestská časť Karlova Ves. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúry,
  • vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 8. Spoločnosť JUNATI si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti JUNATI. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť JUNATI vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti JUNATI na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť JUNATI kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti JUNATI. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti JUNATI znáša kupujúci.
 10. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie , ak kupujúci odstúpi od zmluvy po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 11. Spoločnosť JUNATI  je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
  • ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku VIII týchto VOP. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
  • ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti JUNATI, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť JUNATI schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti JUNATI inak ho zaobstarať,
  • ak spoločnosti JUNATI kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
  • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť JUNATI tovar nakupuje.
 12. Odstúpenie spoločnosti JUNATI od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť JUNATI kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 13. Odstúpenie spoločnosti JUNATI od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti JUNATI na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

IX. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

X. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

 1. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

XII. Elektronický obsah

 1. Pri nákupe tovaru poskytovaného online alebo služieb poskytovaných online (digitálny obsah bez hmotného nosiča) sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania elektronického obsahu.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou JUNATI a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 3. V prípade, že vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje zahraničný prvok, potom platí, že strany sa dohodli, že na tieto vzťahy sa uplatňuje slovenský právny poriadok.
 4. Obsah webovej stránky predávajúceho je chránený autorským právom. Obsah nesmie byť menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou k akémukoľvek účelu bez písomného súhlasu predávajúceho. Predovšetkým je zakázané odplatne alebo bezodplatne sprístupňovať elektronický obsah a texty umiestnené na webových stránkach. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. …Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 5. Spoločnosť JUNATI si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mynlp.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 05.05.2019 .

Dokumenty na stiahnutie:

Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;