Licenčná dohoda a podmienky používania elektronického obsahu

Toto je dohoda medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len „používateľom“) a JUNATI, s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ“), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronického obsahu poskytovanoho prostredníctvom služieb internetového obchodu mynlp.sk. Prosím prečítajte si túto licenčnú dohodu a podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie, ktoré sa k produktom poskytovaným prostredníctvom internetového obchodu mynlp.sk. vzťahujú. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu online produktov. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie online kurzu dávate najavo svoj súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania elektronického obsahu.

I. Vymedzenie základných pojmov

 1. Elektronický obsah je na účely tejto dohody definovaný ako dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä videá (videokurzy a videoškolenia) alebo texty.
 2. Poskytovaním elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie poskytnutie prístupu k videám (videokurzom a videoškoleniam) alebo textom na internete prostredníctvom prístupových kódov.
 3. Začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie doručenie prístupových kódov poskytovateľom objednávateľovi.

II. Sprístupnenie elektronického obsahu

 1. Po uhradení poskytovateľom určenej ceny za sprístupnenie elektronického obsahu, ktoré si používateľ vybral z ponuky poskytovateľa, poskytovateľ sprístupní elektronický obsah používateľovi.
 2. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia elektronického obsahu cez internet prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia elektronického obsahu používateľom sa povinnosti poskytovateľa považujú za naplnené.
 3. Poskytovateľ berie na vedomie, že spustením prezerania zakúpeného elektronického obsahu resp. produktu počas platnosti získanej licencie udeľuje poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu.

III. Charakter informácií tvoriacich elektronický obsah

 1. Informácie poskytnuté používateľovi v rámci používania elektronického obsahu sú iba informatívneho charakteru a nie je možné ich považovať za psychologické, finančné, právne, daňové, alebo iné odborné poradenstvo. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výsledok aplikácie informácií používateľovi pri jeho pracovnej, podnikateľskej, politickej, športovej, alebo akejkoľvek inej činnosti, týkajúcej sa jeho osobnej alebo pracovnej sféry.
 2. Používateľ berie na vedomie, že dosiahnutie výsledku pri činnostiach uvedených v bode 1 závisí na jeho vlastnej aktivite, schopnostiach, znalostiach a osobnostných predpokladoch, a tiež na správaní tretích osôb. Používateľ tak isto berie na vedomie, že za dosiahnutie výsledkov podľa predchádzajúcej vety nenesie poskytovateľ žiadnu právnu alebo morálnu zodpovednosť, pretože poskytovateľ nie je schopná dosiahnutie takýchto výsledkov ovplyvniť.
 3. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za akékoľvek škody, ujmy alebo finančné a iné dôsledky pre používateľa v súvislosti s informáciami sprístupnenými v elektronickom obsahu.

IV. Zákaz nelegálneho používania a výhrada práv

 1. Používateľ nemôže používať elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel.
 2. Používateľ berie na vedomie, že využitím služby a zaplatením za licenciu na použitie elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov.
 3. Všetky súčasti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané.

V. Licencia

 1. Používateľ zaplatením ceny poskytovateľovi za poskytnutý elektronický obsah získava licenciu na zobrazovanie video produktov pre vlastnú potrebu na neobmedzený čas.
 2. Licencia je nevýhradná.  
 3. Platnosť licencie začne plynúť odo dňa aktivácie prístupu k zakúpenému elektronickému obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 4. Licencia sa udeľuje používateľovi na neobmedzený počet zariadení. Licencia oprávňuje o spúšťať video produkty na neobmedzenom počte zariadení.
 5. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové údaje (najmä heslá) inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Používateľ nie je oprávnený použiť video produkty alebo akúkoľvek ich časť iným spôsobom ako je uvedené v článku V.  bod 1 a 2 týchto podmienok, predovšetkým nemôže vyhotovovať rozmnoženiny video produktov alebo akúkoľvek ich časť prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.
 6. Elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči nachádzajúci sa na stránke mynlp.sk je majetkom poskytovateľa, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva. Používateľ berie na vedomie, že používanie tohto elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči podlieha zákonu č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Neoprávnený zásah do autorských práv poskytovateľa môže byť postihovaný v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.,. V prípade, ak používateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, môže mu vzniknúť okrem iného povinnosť uhradiť poskytovateľovi spôsobenú nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť mu  primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať jeho bezdôvodné obohatenie.
 7. Licencia zaniká nasledujúcimi spôsobmi:
  • odstúpením od zmluvy zo strany poskytovateľa v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných podmienok alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností používateľa stanovených v tejto  Licenčnej dohode a podmienkach používania elektronického obsahu, všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu poskytovateľa vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností
  • zánikom používateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo smrťou objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou

VI. Zodpovednosť za vady, reklamácie

 1. Poskytovateľ prehlasuje, že elektronický obsah dodáva bez právnych vád.
 2. Poskytovateľ vyhlasuje, že bezchybný prístup k produktom je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Operačný systému Windows XP a vyšší, MAC OS, Linux a na prezeranie videí je potrebná štandardná alebo vyššia rýchlosť DSL internetu.
 3. Vadou na strane poskytovateľa sa rozumie nefunkčnosť resp. nedostupnosť produktu po zaplatení licencie po dobu dlhšiu ako 12 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín.
 4. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel. Postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP poskytovateľa.

VII. Zmeny a doplnenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť Licenčnú dohodu a podmienky používania elektronického obsahu.na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.mynlp.sk.
 2. Využívanie elektronického obsahu používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas používateľa so zmeneným znením Licenčnej dohody a podmienok používania.

Najnovšie články

article-thumbnail
Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Životný príbeh človeka, ktorý rozvahou, štedrosťou a poctivou prácou dosiahol svoj sen.

article-thumbnail
KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE EMÓCIE?

Emócie sú bežnou súčasťou nášho života a neraz sa stáva, že náš život aj riadia. Ak nie sme schopní svoje emócie regulovať a narábať s nimi, môžu nám spôsobovať veľké problémy.

0
;